koleje
O SPOLEČNOSTI > Výrobní závody

Výrobní závody

 
 
 
Ředitelství společnosti sídlí v Uherském Ostrohu na adrese jejího sídla a je tvůrcem základní strategie společnosti, stanovuje hlavní výrobní program, centrálně zajišťuje obchod v oblasti pražcového programu, železničních staveb a zásobování základními výrobními vstupními materiály, rozhoduje o investicích, vypracovává metodiku pro všechny hlavní činnosti, řídí a kontroluje podřízené závody. Odborné organizační útvary ředitelství společnosti zajišťují veškeré odborné, podpůrné a servisní činnosti společnosti.


Dále zabezpečuje oblast činnosti souvísejících s řízením a kontrolou kvality při kterém se využívá zavedený a certifikovaný systém integrovaného managementu. Tento v sobě zahrnuje oblast managementu kvality (QMS), enviromentu (EMS) a systém BOZP.

  
 

 

 

 
 
Závod Litice
ředitel závodu: p. Oldřich Čevora
 
Tento závod nebyl součástí původní struktury ŽPSV a byl dokoupen teprve v roce 2001.
Hlavní částí tohoto závodu je ale vlastní „prefa“. Tento závod má dlouhou tradici výroby předpínaného betonu, jehož byl docela průkopníkem v rámci celé České republiky.
Pokud se týká výrobního programu, je tento opět orientován na zakázkovou výrobu (hlavně skeletové konstrukce), výrazný doplněk ovšem tvoří právě předpínané konstrukce (předem i dodatečně), které nacházejí aplikaci u mostních konstrukcí a velkorozponových vazníků. Jelikož společnost ŽPSV nejen vyrábí, ale i montuje výše uvedené konstrukce (skelety, mosty, protihlukové stěny), má za tímto účelem zřízenu i skupinu montáží, která je organizačně začleněna právě do tohoto závodu.
 
 
 
 
Závod Čerčany
ředitel závodu: Ing. Martin Blažek
Po roce 2001 docházelo ve společnosti ŽPSV k diverzifikaci výroby a postupnému rozšíření sortimentu významně směrem k zakázkové výrobě – výrobě nosných skeletů a obvodových plášťů průmyslových hal, komerčních objektů, bytových domů, zábavných center. Právě závod Čerčany je v rámci ŽPSV jedním z těch, který je na tuto výrobu zařízen a specializován. Pro tuto výrobu je poměrně moderně vybaven. Vyrábí prvky pro výše uvedené montované skelety (sloupy, vazníky, vaznice, průvlaky, trámy, obvodové panely, sendvičové konstrukce, filigránové stropy a prakticky vše, co je pro takovýto druh konstrukcí třeba). Závod zajišťuje i opakovanou výrobu prostorové prefabrikace (buňky pro trafostanice), opakovanou výrobu mostních silničních a železničních vah a protihlukových stěn.

 

  
 
 
 
 
Závod Doloplazy
ředitel závodu: Ing. Jindřich Vlč
 
Tento závod je největším a nejvýznamnějším závodem společnosti.
Nosným programem závodu je výroba příčných železničních pražců B91S z předpjatého betonu s aplikací upevnění Vossloh či Pandrol a výroba předpjatých výhybkových pražců pro výhybky výrobců DT Prostějov, VAE, Vossloh Cogifer.
Další program tohoto závodu tvoří celá řada prefabrikátů pro budování železničních staveb – různé systémy nástupišť, odvodňovací žlaby, kabelové žlaby, poklopy, prefabrikáty pro železniční značkování. Část produkce je vyráběna vibrolisováním na lince Schlosser – jedná se o různé druhy zámkové dlažby, obrubníky, příkopové tvárnice a další. Významnou část výroby v posledních letech tvoří prefabrikáty pro budování lodžií, které jsou vyráběny včetně betonových zábradlí v celé řadě modifikací.

 

 
 
 
 
Provoz Běstovice
vedoucí provozu: p. Josef Kočajda
 
Provoz Běstovice je organizačně podřízen vzhledem ke své velikosti a charakteru výroby závodu Litice. Tradice tohoto provozu spočívá ve výrobě vibrolisovaného zboží pro železniční a silniční stavby (příkopové tvárnice, prvky nástupišť) a výrobě drobných prefabrikátů pro železniční značkování, dnes často s využitím technologie SCC. Celkový program je ovšem podstatně bohatší a zahrnuje v sobě celou řadu dalších prefabrikátů (prefabrikáty pro drátovody, odvodňovací žlaby, polovegatační tvárnice, panely, atd.). Vzhledem ke svému umístění a úrovni okolní konkurence má v tomto provoze význam i prodej transportbetonu.

 

  
 
 
 
 
Závod Uherský Ostroh
ředitel závodu: p. Radim Votava
 
Uherský Ostroh je druhým závodem s výrobní technologií pro výrobu železničních pražců. Kromě základního typu B91S, který je určen pro výstavbu koridorů, se v tomto závodě vyrábí i typ B03 pro mimokoridorové tratě, v dalších úpravách též pro městské tramvajové tratě. Železniční program je v tomto závodě doplněn také výrobou dvoublokových pražců pro pevnou jízdní dráhu Rheda 2000 a panelů pro pevnou jízdní dráhu PORR. Další výroba probíhá hlavně litím do volných forem často s užitím SCC. Jedná se o výrobu odvodňovacích žlabů, prvků pro opěrné a zárubní zdi, silničních panelů, zavlažovacích panelů, betonových svodidel, protihlukových stěn a dalších prefabrikátů dle poptávek na trhu. Také tento závod vyrábí lodžiové prefabrikáty.

 

 
 
 
 
Závod Nové Hrady
ředitel závodu:
p. Martin Říha
 
Tento závod je třetím z řady, který je vybaven technologií na výrobu železničních pražců. Bohužel v současné době vzhledem k velikosti trhu v České republice není tato kapacita využívána. Závod se tudíž koncentruje na výrobu ostatního sortimentu, který zde představují kanalizační šachty, trubní propusty, příkopové žlaby, zdící tvárnice, ztracené bednění a lodžiové prefabrikáty. Umístění závodu téměř na rakouských hranicích spolu s významnou ochranářskou politikou uplatňovanou na rakouském trhu značně omezují odbytové možnosti tohoto závodu.

 

 

 


Úvod |  KATALOG |  O SPOLEČNOSTI |  ZAHRANIČÍ |  KARIÉRA |  KONTAKTY |  HLEDÁNÍ |  KE STAŽENÍ
Copyright © 2006-2019 ŽPSV s.r.o.