koleje
O SPOLEČNOSTI > Zaměření společnosti

Zaměření společnosti

 
Přestože naše společnost dodává své výrobky pro celé spektrum stavebnictví včetně drobných odběratelů, je dlouhodobě tradičně přednostně orientována na uspokojování potřeb železnic. Dodávky pro železnice (SŽDC + ČD) činí cca 75% z celé produkce ŽPSV.


Kromě dříve uvedených čtyř závodů v České republice vlastní naše firma také majoritní podíl v ŽPSV Čaňa a.s. na Slovensku. Také tato firma má podobnou náplň výroby a je svou produkcí výrazně orientována na Železnice Slovenské republiky.
Nosným programem naší společnosti je v podstatě po celou dobu její historie výroba pražců. Tato specifická náročná výroba je organizována ve dvou našich závodech – Doloplazy a Uherský Ostroh na Moravě. Za dlouholetou historii naší firmy pochopitelně prošla tato výroba značným vývojem. První z dosud vyrobených 40 mil. kusů pražců byl dodatečně předpínaný pražec typu DPP 3 – 75/Rg. Následně jsme pak v úzké spolupráci s odborníky ČD (resp. ČSD) prošli vývojovou řadou až k dnešnímu aktuálnímu stavu. V současné době jsme schopni vyrábět a dodávat následující typy pražců:


 

 

 • pražce B 91 S, které jsou nosným výrobkem pro právě prováděné Koridorové stavby a odpovídají nejvyšším nárokům a nejnovějším technickým požadavkům v této oblasti
 • výhybkové pražce VPS, používané pro montáž výhybek ve spolupráci s DT Prostějov hlavně na stavbách SŽDC
 • pražce SB 8 P, které jsou v současné době používány hlavně pro obnovy a rekonstrukce železničních tratí.
 • pražce pro městské dráhy dopravních podniků včetně metra
 • výhybkové pražce pro městské dráhy
 • pražce na širokorozchodnou trať – ŽPSV Čaňa
 • pražce pro úzký rozchod 760 a 1000 mm – příprava výroby pro regionální tratě
 • pevná jízdní dráha Porr
Všechny pražce pro SŽDC a ČD jsou navrženy a vyráběny v souladu s požadavky SŽDC jako předem předpjaté konstrukce nejvyšší kvality, a jsou na ně aplikovány různé typy upevnění kolejnice, od podkladnicového pevného (u pražců SB 8), přes zpružněné upevnění podkladnicové (pomocí distančních kroužků – pražce SB 8), až po bezpodkladnicové pružné upevnění Vossloh či Pandrol na pražcích B 91 S. Při výrobě pražců, tak jako v celé činnosti naší společnosti, je uplatňován systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001, který je certifikován nezávislým orgánem. Tyto pražce získaly pochopitelně také výrobkové certifikáty v České republice a v současné době činíme kroky pro získání národních certifikátů i ve vybraném zahraničí.

Naše společnost trvale pravidelně investuje do výroby a inovací stávajících, ale i do vývoje nových pražců značné finanční prostředky. Zatímco u stávajících pražců směřují investice k zajišťování a zvyšování kvality a užitných vlastností a zajišťování inovací, je posledním výstupem vývoje nového výrobku příčný pražec s prozatímním označením B 03.

Jelikož společnost ŽPSV má vlastní vývojové oddělení, přesto spolupracuje velmi úzce se specializovanými firmami či pracovišti universit.

Náš profesionální, vysoce odborný přístup je výrazně podporován vlastní akreditovanou zkušebnou a laboratoří, která pracuje na velmi vysoké úrovni, je moderně kvalitně vybavena zkušebními přístroji a zařízeními, a pracuje také v souladu s ISO 9001.

Přestože pražce tvoří nejvýznamnější část našeho sortimentu (62 %) a jsou naším nejdůležitějším výrobkem ve vztahu k právě realizovaným koridorům SŽDC, nejsou rozhodně výrobkem jediným.

Společnost ŽPSV dodává na realizované stavby obecně celou řadu dalších výrobků, které lze rozdělit do následujících skupin dle jejich použití:

 

 • Prefabrikáty pro železniční značkování
     - díly a konstrukce nástupišť typu SUDOP, L 130, H 130, H95 s PHS
     - díly pro železniční přechody a přejezdy
     - speciální díly železničního značkování
   
 • Prefabrikáty pro drátovody
     - kabelové žlaby včetně poklopů
     - železobetonové rámy
   
 • Zábradlí a svodidla
     - betonová svodidla
     - prvky vodících stěn
   
 • Betonové obrubníky
     - chodníkové obrubníky
     - obrubníky nájezdové
     - zahradní obrubníky
     - dálniční obrubníky
   
 • Ostatní prefabrikáty pro dopravní stavby
     - kolejové podklady pod čistící jámy
     - revizní nástavce k revizním cisternám
   
 • Betonové a železobetonové trouby
     - betonové trouby patkové
     - železobetonové trouby hrdlové, patkové a propojovací
     - vtokové a výtokové železobetonové trouby včetně šikmých
   
 • Prefabrikáty pro vstupní šachty
     - šachtové skruže a dna včetně poklopů
   
 • Příkopové a meliorační tvárnice
     - příkopové tvárnice
     - meliorační desky a žlaby
     - příkopové žlaby včetně poklopů U, J a UC
   
 • Ostatní prefabrikáty pro komunální stavby
     - polovegetační tvárnice
     - obkladové desky
    
 • Betonové dlaždice
     - betonové dlaždice
     - zámková dlažba
   
 • Segmenty štol
     - segmenty štol 200 až 360 PE a DR
     - půlkruhové segmenty
   
 • Ostatní prefabrikáty pro energetiku
     - prefabrikované základy
     - základy desek pod trafokiosky
   
 • Podklady pod řezivo
     - skladovací boxy pro kulatiny
   
 • Ostatní prefabrikáty
     - bokovnice vnitřní a vnější
   
 • Stropní nosníky, desky a panely
     - stropní desky
     - zakázková výroba prefabrikovaných železobetonových desek pro spřažené konstrukce
     - zakázková výroba stropních desek a panelů, střešních kazetových desek, vazníků, železobetonových vaznic a předpjatých vaznic
   
 • Sloupy a pilíře
     - zakázková výroba sloupů jednopodlažních hal a montovaných skeletů
     - železobetonové sloupy PHS včetně rohových
   
 • Schodišťové prefabrikáty
     - zakázková výroba schodišťových ramen, podest, desek a stupňů
   
 • Ostatní doplňkové prefabrikáty
     - zakázková výroba balkónových a lodžiových prefabrikátů
   
 • Silniční panely
     - silniční panely
     - panely pro provizorní vozovky
   
 • Prefabrikáty pro mosty
     - železobetonové rámy DZR
     - železobetonové rámy 200/100
     - zakázková výroba mostních nosníků MK-T předem i dodatečně dopínaných
     - atypické tvary nosníků 
 • Prefabrikáty pro terénní úpravy
     - krabicové díly opěrných zdí řady U
     - prvky římsových zdí
     - zpevňovací prefabrikáty
     - opěrné zdi
   
 • Prefabrikáty pro montované parovody, teplovody a energokanály
     - energokanálové dílce L, U-K včetně poklopů
   
 • Ostatní prefabrikáty pro inženýrské stavby
     - tramvajové panely DZP
     - zádlažbové panely vnitřní a vnější
     - zádlažbové a zákrytové desky hladké i s desénem
     - prefabrikáty pro zádlažbu kolejí a vleček
     - zakázková výroba odrazivých i pohltivých protihlukových panelů
   
 • Betonové trárnice
     - betonové tvárnice duté a uzavřené
     - betonové tvárnice pro ztracené bednění
   
 • Transportbeton (výroba čerstvého betonu)
   
   

Z těchto výrobků uvádíme alespoň některé, jejichž četnost použití je významná či výrazně perspektivní.

Díly a konstrukce nástupišť
Novým výrobkem jsou modernější H 130 nahrazující L 130. Nahrazují nástupištní zídku SUDOP, která je tvořena úložnými bloky U, tvárnicí Tischer a výplňovými deskami. Konzolové desky řady K, KS a KD jsou také využity pro nový prefabrikát tvaru L. Prefabrikát je navržen tvaru L 130, L 130/2 a bloků levých a pravých pro vytvoření ramp o sklonu 8%. Všechny nástupištní bloky jsou vyrobeny z betonu C25/30, pro prostředí SVP XF1, podle ČSN EN 206-1.

Dalším novým výrobkem je sklopný nástupištní prefabrikát. Sklopné nástupiště se skládá ze tří části:
    – sklopné desky nástupiště délky 0,5 m
    – základu sklopné desky nástupiště délky 1,0 m
    – prahu základu sklopné desky nástupiště délky 2,0 m
Hlavní výhodou nové koncepce nástupiště je možnost sklopení nástupištních desek při průjezdu těžké mechanizace bez zásahu do nosné konstrukce nástupiště. Práh základu sklopného nástupiště má tvar U a umožňuje využití svého vnitřního prostoru např. pro vedení kabelových tras. Všechny nástupištní bloky jsou navrženy z betonu třídy C 30/37, XF4 podle ČSN EN 206-1.
 
Díly pro železniční přejezdy a přechody


 

Šachtový a trubní program 
Mostní program
Významnou součástí produkce naší firmy jsou dva základní mostní programy, a sice:
 
 • prefabrikáty mostů AMOS, které jsou určeny pro mosty malých a středních rozpětí silničních a železničních mostů
 • mostní nosníky MK-T a MK-T-ČD jsou navrženy pro nosné konstrukce silničních, dálničních a železničních mostů.
Systém AMOS
Tato konstrukce je tvořena systémem podélných nosníků AMOS, spolupůsobících prostřednictvím spřažené monolitické desky tvořené prefabrikovanými deskami AMOS jako ztracené bednění. Konstrukce umožňuje libovolné geometrické uspořádání půdorysu mostu a libovolný počet polí. Prefabrikáty mostů AMOS jsou vhodné jak pro výstavbu nových konstrukcí, tak pro náhradu stávajících a nevyhovujících konstrukcí. Výhoda variabilního řešení se uplatní při výměně vodorovných nosných konstrukcích - při současném zachování spodních staveb. Mosty AMOS je možné navrhovat jako konstrukce přímo pojížděné, tak i přesypané.

Nosníky velké řady NV mají konstantní šířku 50 cm, proměnnou výšku od 40 do 90 cm a proměnnou délku od 6 do 13 m.

Nosníky malé řady NM mají konstantní šířku 40 cm, proměnnou výšku od 40 do 70 cm a proměnnou délku od 4 do 7 m.

Desky AMOS jsou uvažovány standartně stejné tloušťky 10 cm a proměnné šířky a délky.

V případě jiných požadavků odběratele je možno po dohodě výrobce s projektantem rozměry nosníků a desek upravit.
 
Mostní nosníky MK-T a MK-T – ČD
Nosníky MK-T (MK-T ČD) jsou navrženy pro nosné konstrukce silničních, dalničních a železničních mostů.

Nosník MK-T má tvar písmene „T“. Svislá stojina je nahoře ukončena konzolovitě vyloženými bednícími deskami tzv. křídly. Sklon horních bednících desek je možné přizpůsobit příčnému sklonu vozovky. V případě, že je most opatřen nadpodpěrovými monolitickými příčníky jsou konce nosníků bez křídel.

 


Variabilita nosníků MK-T umožňuje provádět spřažené nosné konstrukce systému beton/beton pro:
 
 • silniční a dálniční mosty o jednom poli, při délkách nosníků do cca 32,0 m vcelku, při větších délkách ze 2 až 3 dílů s možností provádění náběhů přímých nebo parabolických
 • silniční a dálniční mosty o více polích, prováděné jako spojité konstrukce od rozpětí polí 33 m (při této délce lze dělený nosník vyrábět ve formě najednou) nebo rozpětí větších, až do délky 42 m
 • železniční mosty o jednom nebo více polích
 • zakrytí hloubených tunelů, stanic metra a jiných podzemních konstrukcí s možností provedení vějířovitého uspořádání
 • vazníky pro zakrytí velkých ploch (garáže, sklady aj.)
 • lávky pro pěší o jednom nebo více polích
 • opěrné zdi

Podle druhu výztuže a vnášení předpětí dělíme nosníky MK-T:
 

 • železobetonové, bez vnášeného předpětí (zkr. BP)
 • předem předpjaté (zkr. PP)
 • dodatečně předpjaté (zkr. DP)
 • s kombinovaným předpětím (zkr. KP)

Nosníky MK-T a MK-ČD (pro jednokolejné a vícekolejné mosty železničních tratí) nahrazují dříve používané nosníky řady KA-73 a I - 73 (I - 90). Výrobce na požádání poskytne podklad pro projektování, popř. realizační dokumentaci sám zajistí.

 
Protihlukové stěny

V současné době nabízí a dodává naše společnost na český trh tři typy protihlukových stěn. Vedle odrazivých konstrukcí jsou v našem výrobním programu také dva typy pohltivých stěn, kde pohltivá vrstva je tvořena buď mezerovitým betonem typ SILENT nebo recyklovanou pryží. Protihlukové stěny nabízíme jako komplex sloupů, vlastních panelů a doplňkových prefabrikátů, to vše včetně montáže.
 

Prvky pro opěrné zdi a zpevňovací prefabrikáty
Nosným programem jsou krabicové díly opěrných zdí typu U a PU, prvky římsové zídky a klasické zpevňovací prefabrikáty. Pro kompletaci mostních objektů i samostatné užití pro stavby opěrných zdí vyrábí naše společnost lícní prefabrikáty. Jsme přesvědčeni, že tento systém najde díky svému technickému řešení a zdařilému estetickému vzhledu pochopení u investorů. Některé zdařilé realizace už dnes vzbuzují zájem. Naše společnost je připravena nejen tyto výrobky vyrobit a dodat, ale i celé dílo zkompletovat.

V roce 2007 společnost začala pro značné stavební výhody vyrábět další vibrolisovaný výrobek sloužící k výstavbě opěrných a zárubních zdí pod názvem svahovky.

Výhody stavby opěrných a zárubních zdí, pomocí svahovek:

 • variabilita v navrhování konstrukcí
 • statická funkce, vhodné i pro sanace poškozených svahů
 • snadná manipulovatelnost, svahovky lze snadno dopravovat i do nepřístupných míst
 • nízká hmotnost jednotlivých prvků
 • konstrukce je skládána bez použití malty či jiného pojiva
 • konstrukci lze navrhnout prakticky v libovolném tvaru a členění
 • velký interval možných sklonů zdí (25° – 75°)
 • plynulý přechod do přirozeného sklonu terénu
 • možnost osazení vegetací
 • zvětšujícími rozměry zdi se zvyšuje cenová výhodnost oproti způsobu výstavby za použití čerstvého betonu
 
Silniční a dálniční svodidla

Pro stavby silnic a dálnic vyrábíme betonová svodidla BSV, typu ŽPSV, vycházející z tvaru New Jersey. Jedná se o typ svodidla s volným zámkem výšky 110. Svodidla jsou vyráběny oboustranná a kromě základního, běžného svodidla jsou vyráběna i krajní. Mají úroveň zadržení H4a a příčnou deformaci 1,72 m, zjištěnou na základě úspěšných bariérových zkoušek, provedených v květnu 2002. Systém svodidel je doplněn o prvky vodících stěn s využitím ve městech jako zábrany vyjetí osobních a nákladních vozidel mimo vozovku. Tyto prvky jsou výšky 50cm.
 

Drobné betonové výrobky

Pro ukládání elektrických a sdělovacích kabelů dodáváme kabelové žlaby a poklopy typu TK1, TK 2, typu EZ a energokanály U.
Jedná se o výrobky pro maloodběratele, jako jsou stropní nosníky HAT TRICK pro stavby rodinných domů, řada zámkové dlažby, zahradní a silniční obrubníky, zdící tvárnice Liatherm a Liapor, vinohradnické sloupky, tvárnice zdící a ztraceného bednění.

Zakázková výroba
V posledních dvou letech se významně zvýšil podíl výrobků pro pozemní stavby v prefabrikaci, jako jsou prefabrikované skeletové prvky ( sloupy, kalichy, vazníky, vaznice, včetně předpjatých vaznic, průvlaky) prefabrikované nosné stěny, filigránové stropy a dvojité stěny, schodiště a schodišťové podesty, balkónové prefabrikáty.

Rozsah výrobních kapacit a výrobní zařízení je připraveno vyrobit i další prvky dle individuálního požadavku zákazníky. Významnou oblastí činnosti naší firmy je výroba, řízení a vyhodnocování kvality. Tento aspekt prostupuje napříč celým spektrem jednotlivých činností a výrobků a je na něj kladen stále vyšší důraz. Naše společnost získala certifikát systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001 a je tudíž věcí každého zaměstnance na všech postech s tímto vědomím přistupovat k plnění úkolů a k životu v naší společnosti všeobecně. K trvalému zvyšování kvality směřují různá technickoorganizační opatření, z nichž o některých bych se zde chtěl ještě zmínit, neboť jsou významnou součástí života společnosti. Kromě zvyšování kvality hotových výrobků jakožto finálních produktů se významně zabýváme zvyšováním kvality toho nejdůležitějšího meziproduktu, a sice čerstvého betonu. V této oblasti se snažíme aplikovat nejnovější poznatky vědy a techniky a zabýváme se například následujícími oblastmi:
 
 • vývoj a použití samozhutňovacích betonů
 • vývoj a použití mezerovitých a lehkých betonů
 • řízení kvality vstupních surovin
 • nebezpečí alkaliového rozpadu betonu
 • vícefrakční betony
 • využití počítačových simulací
 • nové aplikace ve zkušebnictví atd.

Už z tohoto výčtu, který není zdaleka kompletní, je zřejmé, že právě výroba kvality a ne její pasivní sledování je naším prvořadým úkolem. Jsme velmi rádi, že jsme si vybudovali pozici solidního dodavatele pro železnice a stavební společnosti a že jsme chápáni jako seriozní obchodní partner.


Úvod |  KATALOG |  O SPOLEČNOSTI |  ZAHRANIČÍ |  KARIÉRA |  KONTAKTY |  HLEDÁNÍ |  KE STAŽENÍ
Copyright © 2006-2019 ŽPSV s.r.o.