koleje

Nástupištní hrana H 130

Schéma

Schéma Nástupištní hrana H 130

Výrobní závody
Uherský Ostroh, Doloplazy, Nové Hrady, Běstovice, Čerčany
Obchodní značka Třída betonu Objem (m3) Hmotnost (kg)
AZZ 125-19 C 30/37-XF4 0,5872 1438
Rozměry (cm)
LBHhH'
199,51001302512

Použití

Slouží k budování ostrovních a mimoúrovňových nástupišť bez konzolových desek. Oproti bloku L má rozšířenou nášlapnou plochu na šířku 250 mm s vytvořeným protiskluzovým dezénem. Prvek je možné doplnit o protihlukovou tvárnici z recyklované pryže snižující hlukovou zátěž od projíždějících kolejových vozidel o hodnotu 2,5 až 3,1 dB. Zkosení svislé čelní plochy nástupištní hrany umožňuje stavbu nástupišť i v obloucích s převýšením. Vyhoví podmínkám pro min. vzdálenost převýšené koleje od hrany nástupiště (1,650+S) dle ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách.
Nástupištní zídky jsou tvořeny řadou prvků H 130, které jsou ukládány na vrstvu z podkladního betonu pevnostní třídy C 12/15, minimální tloušťky 100 mm viz příklad použití obr. 1. Základová spára prefabrikátu musí být minimálně v úrovni pláně železničního spodku. Prefabrikáty mají na rubové straně zabudovány úchyty pro manipulaci a pokládku. Jednotlivé bloky jsou spojovány pomocí šroubového spoje, tvořeného pásovinou žárově zinkovanou a šrouby s podložkami, které jsou zašroubovány do ocelových vložek (hmoždinek) s vnitřním závitem M 16. Tyto vložky jsou zabetonovány na rubové straně v horní části svislé rubové plochy. Prefabrikáty nástupištní zídky je nutné zasypat propustnou, nenamrzavou zeminou min. tloušťky 0,600  0,800 m pod horní plochu nástupiště. Je nutné zřídit odvodnění zemní pláně nástupiště, a to jejím vyspádováním minimálním sklonem 5% a případně zřízením trativodu s vyústěním do kanalizace nebo otevřené příkopy. Přesný způsob provedení odvodnění a skladbu konstrukčních vrstev nástupiště řeší realizační dokumentace stavby. Je také nutné provést opatření k zabránění vyplavování drobných zrn ložné vrstvy zpevněné plochy tvořené z dlažebních bloků nebo desek, a to překrytím svislé styčné spáry (natavením asfaltového pásu, překrytím plastovou fólií apod.), nebo jejím utěsněním pružným tmelem. Zabrání se tím případnému poklesu dlažebních bloků nebo desek v místě styku prefabrikátů. Z důvodu zamezení nežádoucího vodorovného posunu či naklonění prefabrikátu nástupištní zídky při provádění hutnění zásypu, je vhodné provést ukotvení prefabrikátu s podkladním betonem pomocí prutů betonářské výztuže délky cca 500  600 mm procházející přes podkladní beton do podloží v místě vytvořených 2ks otvorů v prefabrikátu nástupištní zídky nebo vytvoření zarážky na úrovni podkladního betonu ze strany koleje.

Úvod |  KATALOG |  O SPOLEČNOSTI |  ZAHRANIČÍ |  KARIÉRA |  KONTAKTY |  HLEDÁNÍ |  KE STAŽENÍ
Copyright © 2006-2019 ŽPSV s.r.o.