Pražec BV 08 (BV08Z1) (BV08Z2)2021-07-13T06:30:18+02:00
Sleeper BV 08
Railway
constructions

Sleeper BV 08

61 Uherský Ostroh, 31 Doloplazy

Sleeper BV 08
TrademarkDimensions (cm)Concrete ClassVolume (m3)Weight (kg)
LBHH'
APP 110-192613022,222,2C45/55 XF10,146360