Nástupištní hrana H 130 s otvory PH tvárnice2023-09-13T06:40:47+02:00
Nástupištní hrana H 130 s otvory PH tvárnice
Kolejové dopravní stavby

Nástupištní hrana H 130 s otvory PH tvárnice

61 Uherský Ostroh, 07 Čerčany, 31 Doloplazy

Nástupištní hrana H 130 s otvory PH tvárnice
Obchodní značkaRozměry (cm)Třída betonuObjem (m3)Hmot. (kg)
LBHhH'
AZZ 125-19199,51001302512C 30/37-XF40,58721438

Použití:

Slouží k budování ostrovních a mimoúrovňových nástupišť bez konzolových desek. Oproti bloku L má rozšířenou nášlapnou plochu na šířku 250 mm s vytvořeným protiskluzovým dezénem. Prvek je možné doplnit o protihlukovou tvárnici z recyklované pryže snižující hlukovou zátěž od projíždějících kolejových vozidel o hodnotu 2,5 až 3,1 dB. Zkosení svislé čelní plochy nástupištní hrany umožňuje stavbu nástupišť i v obloucích s převýšením. Vyhoví podmínkám pro min. vzdálenost převýšené koleje od hrany nástupiště (1,650+S) dle ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách.
Nástupištní zídky jsou tvořeny řadou prvků H 130, které jsou ukládány na vrstvu z podkladního betonu pevnostní třídy C 12/15, minimální tloušťky 100 mm viz příklad použití obr. 1. Základová spára prefabrikátu musí být minimálně v úrovni pláně železničního spodku. Prefabrikáty mají na rubové straně zabudovány úchyty pro manipulaci a pokládku. Jednotlivé bloky jsou spojovány pomocí šroubového spoje, tvořeného pásovinou žárově zinkovanou a šrouby s podložkami, které jsou zašroubovány do ocelových vložek (hmoždinek) s vnitřním závitem M 16. Tyto vložky jsou zabetonovány na rubové straně v horní části svislé rubové plochy. Prefabrikáty nástupištní zídky je nutné zasypat propustnou, nenamrzavou zeminou min. tloušťky 0,600  0,800 m pod horní plochu nástupiště. Je nutné zřídit odvodnění zemní pláně nástupiště, a to jejím vyspádováním minimálním sklonem 5% a případně zřízením trativodu s vyústěním do kanalizace nebo otevřené příkopy. Přesný způsob provedení odvodnění a skladbu konstrukčních vrstev nástupiště řeší realizační dokumentace stavby. Je také nutné provést opatření k zabránění vyplavování drobných zrn ložné vrstvy zpevněné plochy tvořené z dlažebních bloků nebo desek, a to překrytím svislé styčné spáry (natavením asfaltového pásu, překrytím plastovou fólií apod.), nebo jejím utěsněním pružným tmelem. Zabrání se tím případnému poklesu dlažebních bloků nebo desek v místě styku prefabrikátů. Z důvodu zamezení nežádoucího vodorovného posunu či naklonění prefabrikátu nástupištní zídky při provádění hutnění zásypu, je vhodné provést ukotvení prefabrikátu s podkladním betonem pomocí prutů betonářské výztuže délky cca 500  600 mm procházející přes podkladní beton do podloží v místě vytvořených 2ks otvorů v prefabrikátu nástupištní zídky nebo vytvoření zarážky na úrovni podkladního betonu ze strany koleje.