Dlažební deska 1-802021-07-13T06:30:41+02:00
Dlažební deska 1-80
Zahradní architektura

Dlažební deska 1-80

12 Běstovice

Dlažební deska 1-80
Obchodní značkaRozměry (cm)Třída betonuObjem (m3)Hmot. (kg)
LBH
TBX 020-19803312C 25/30-XF1(C 30/37-XF4)0,027865

Použití:

Dlažební desky 1-80 jsou určeny pro zpevnění povrchu účelových komunikací. Použitím dlažebních desek na polních a lesních cestách lze vytvořit povrch cest zachovávající krajinný ráz při minimalizaci nepříznivých vlivů komunikace na přírodu. Dlažební desky se kladou těsně k sobě v oddělených pásech, čímž vytvářejí kolejové pásy. Prostor mezi pásy a vně pásů může být zcela zatravněn, vysypán štěrkodrtí nebo jinak upraven. Obvyklá osová vzdálenost kolejových pásů je 180 cm. Desky se kladou svojí delší stranou kolmo na směr komunikace. Pojízdná plocha dlažebních desek je opatřena jednoduchým dezénem příčným drážkováním. Standardně jsou dlaždice vyráběny nebarvené. Na objednávku lze vyrobit strukturální dezény, např. otisk dřevěných špalíků, fošen, dlažeb nebo kamene, popř. lze vyrobit barevné provedení.
Pro upevnění geotextilií, krycích nebo mulčovacích fólií vně dlažebních desek lze, rovněž na objednávku, vyrobit dlažební desky s podélnou drážkou pro zasunutí pryžového těsnění.
Spotřeba na 1 m délky:
kolejový pás – 3 ks; komunikace – 6 ks.
Dlažební desky lze s výhodou využít pro zpevnění pracovních stezek a chodníků uvnitř i vně budov, pro vytváření dočasných zpevněných ploch výrobních nebo skladových areálů s pohybem kolových vozidel apod. V oblasti drážních staveb lze dlažební desky s výhodou použít pro zpevnění frekventovaných drážních stezek ve stanicích a zastávkách nebo v jejich blízkosti.
Dlažební desky jsou vyráběny vibrolisovací technologií z betonu třídy C 25/30 pro prostředí XF1. Při používání posypových solí nebo při zvýšených požadavcích na únosnost je možné na objednávku vyrobit dlažební desky z provzdušněného betonu třídy C 30/37 pro prostředí XF4, popř. z betonu podle požadavku zákazníka.
Desky jsou celoplošně ukládány na pískové lože, případně na zhutněnou vrstvu drceného kameniva. Jednotlivé vrstvy vozovky musí být z materiálů předepsaných vlastností a tloušťky se zhutněním.
Související technické normy a předpisy:
– ČSN 73 6131 „Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dílců“, únor 2010
– ČSN 73 6109 „Projektování polních cest“, duben 2004
– Technické podmínky „Katalog vozovek polních cest“ Ministerstvo zemědělství ČR, 2. změna, březen 2011