Právní doložka

Právní doložka2019-04-17T08:38:22+02:00

PRÁVNÍ DOLOŽKA

Tato zpráva (a její případné přílohy) je určena výhradně jeho adresátovi (adresátům) a může obsahovat právně chráněné a / nebo důvěrné informace. Šíření, prozrazení nebo jakákoliv jiná neautorizovaná manipulace s tímto dokumentem je zakázána. Pokud jste zprávu obdržel(a) omylem, prosíme o její smazání a informování jejího odesílatele. ŽPSV s.r.o., se sídlem Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh, IČO: 06298362, neodpovídá za neautorizovanou modifikaci, neúplný a/nebo chybný přenos nebo opožděné doručení tohoto dokumentu adresátovi (adresátům). V případě, ze adresát odpoví nezabezpečené, ŽPSV s.r.o. implicitně předpokládá jeho/její souhlas s nezabezpečenou komunikaci.

Obsah této zprávy (včetně jejích příloh) a informace v něm uvedené, nepředstavují bez dalšího nabídku k uzavření jakékoliv smlouvy či transakce ani doporučení k uzavření takové smlouvy nebo transakce. Smlouvy uzavírané společností ŽPSV s.r.o. musí být vyhotoveny výlučně písemnou formou, za kterou se pro účely tohoto oznámení rozumí písemná listinná podoba (aplikace § 562 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je vyloučena) a dosažením úplné shody o celém obsahu smlouvy a všech náležitostech. Uzavření smlouvy jinou než písemnou formou dle předešlé věty není platné a účinné. Jakékoliv písemné potvrzení ústního jednání nemá účinky potvrzení smlouvy uzavřené jinou než písemnou formou.

Odesílatel této zprávy a/nebo ŽPSV s.r.o. si vyhrazují právo kdykoli ukončit jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu; vylučují též přijetí jakékoliv nabídky ze strany adresáta s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou; vylučují dále přijetí jakékoli nabídky pouze konkludentně, tedy pouhým chováním jakékoli smluvní strany, zejména poskytnutím plnění či jeho přijetím. ŽPSV s.r.o. při uzavření smlouvy postupuje v souladu se svými interními předpisy, tzn. zejména, že smlouva musí být v rámci ŽPSV s.r.o. odsouhlasena/schválena příslušnými vedoucími zaměstnanci/orgány. Jakékoli dohody zástupců stran vedoucí k vyjednání náležitostí smlouvy, musí být v rámci ŽPSV s.r.o. odsouhlaseny/schváleny příslušnými vedoucími zaměstnanci/orgány, kteří si vyhrazují právo navržené znění smlouvy neodsouhlasit/neschválit, ŽPSV s.r.o. je v takovém případě oprávněna ukončit z tohoto důvodu jednání o uzavření smlouvy. Okruh osob oprávněných zavazovat a uzavírat smlouvy v zastoupení ŽPSV s.r.o. je upraven v interních předpisech (které lze na vyžádání poskytnout); v zastoupení ŽPSV s.r.o. jednají též osoby k tomu písemně pověřené v souladu s jejími interními předpisy.

Tato zpráva tedy není ze strany jejího odesílatele příslibem ani nabídkou k uzavření jakékoliv smlouvy, změny či ukončení stávající smlouvy či protinávrhem na její změnu a/nebo doplnění, pokud tak ve zprávě nebo jejích přílohách není výslovně uvedeno; může být pouze výzvou k podání nabídky na uzavření smlouvy ze strany příjemce. Přijetí nabídky odpovědí s dodatkem nebo s jakoukoliv odchylkou nebo uzavření smlouvy přijetím nabídky, které bude obsahovat odkaz na jiné obchodní podmínky, odesílatel výslovně vylučuje.

Tato zpráva bez ohledu na svůj obsah nepředstavuje prominutí dluhu, kvitanci ani určení dodatečné lhůty k plnění ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a proto se na ni ustanovení jeho §§ 1949, 1950, 1995 a 1978 odst. 2 nepoužijí.