About us

certification2020-06-16T13:42:04+00:00

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

Společnost má zaveden a certifikován Integrovaný systém managementu (ISM) dle norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008 společností STAVCERT Praha. Certifikace pokrývá návrh, výrobu a dodání železničních pražců, železobetonové prefabrikace, čerstvého betonu a montážní činnost. Základní závazky Společnosti definuje Politika ISM.

ISM je přímo zakotven ve struktuře naší akciové společnosti. Organizační řád pevně stanovuje povinnosti, pravomoci útvarů tak, aby požadavky pro zajišťování kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce byly zaručeny.

Conformity assessment

Posuzování shody našich výrobků se řídí zákonem 22/1997 Sb. „O technických požadavcích na výrobky“ (ve znění následných změn), nařízením vlády č.163/2002 Sb. (ve znění následných změn) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky. Při posuzování shody příčných pražců postupujeme dle evropské směrnice pro interoperabilitu železničního systému 2008/57/ES a příslušných technických specifikací (TSI). U stanovených stavebních výrobků vydává ŽPSV prohlášení o shodě, respektive prohlášení o vlastnostech.

Ing. Michal Šůcha
Manažer integrovaného systému
Vedoucí odboru řízení kvality
ŽPSV s.r.o.

Accredited Testing Laboratory

V zájmu objektivního, nestranného a věrohodného posuzování kvality výroby provozuje Společnost zkušební laboratoř (AZL), která je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci na základě posouzení splnění akreditačních kriterií podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Akreditace je udělena již od 3.8.1993 pro široký rozsah zkoušek cementů, kameniva, ocelí, betonů a výrobků.

Zkušebnictví na závodech

Na každém výrobním závodě je zřízena závodová zkušebna – laboratoř, která je jak personálně tak přístrojově vybavena k provádění základních zkoušek vstupních materiálů pro výrobu čerstvého betonu, mezioperační a výstupní kontrolu jak betonu, tak výrobků. Pracovníci AZL odborně a metodicky řídí činnost pracovníků závodových zkušeben – laboratoří v souladu s požadavky konkrétních norem. Závodové zkušebny jsou dozorovány ze strany ASPK Brno pro dodávky na ŘSD, dále Inspekčním orgánem TZUS Teplice, TZUS Brno (posuzování shody) a pověřenými pracovníky TÚDC SŽDC pro dodávky železničních pražců.

Kontakt na akreditovanou zkušební laboratoř:

Uherský Ostroh
Veselská 911
687 24 Uherský Ostroh
Phone: 572 430 680-681
Fax: 572 430 670
E-mail: mosler@zpsv.cz