O společnosti

Certifikace2020-11-30T12:18:04+01:00

INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU

Společnost má zaveden a certifikován Integrovaný systém managementu (ISM) dle norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018 společností STAVCERT Praha a ČSN EN ISO 50001:2019 společností ITC Zlín. Certifikace pokrývá návrh, výrobu a dodání železničních pražců, železobetonové prefabrikace, čerstvého betonu a montážní činnost. Základní závazky Společnosti definuje Politika ISM.

ISM je přímo zakotven ve struktuře naší akciové společnosti. Organizační řád pevně stanovuje povinnosti, pravomoci útvarů tak, aby požadavky pro zajišťování kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce byly zaručeny.

Posuzování shody

Posuzování shody našich výrobků se řídí zákonem 22/1997 Sb. „O technických požadavcích na výrobky“ (ve znění následných změn), nařízením vlády č.163/2002 Sb. (ve znění následných změn) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky. Při posuzování shody příčných pražců postupujeme dle evropské směrnice pro interoperabilitu železničního systému 2008/57/ES a příslušných technických specifikací (TSI). U stanovených stavebních výrobků vydává ŽPSV prohlášení o shodě, respektive prohlášení o vlastnostech.

Ing. Michal Šůcha
Manažer integrovaného systému
Vedoucí odboru řízení kvality
ŽPSV s.r.o.

STAVEBNÍ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ

V zájmu objektivního, nestranného a věrohodného posuzování kvality výroby provozuje naše společnost Stavební zkušební laboratoř (SZL), která je držitelem Osvědčení o správné činnosti laboratoře, uděleným ASPK, s.r.o. Brno – Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních komunikací.
Činnost SZL je pravidelně dozorována ASPK, s.r.o. Brno. SZL je tímto způsobilá provádět kontrolní a průkazní zkoušky pro pozemní stavby MD ČR.
Způsobilost byla udělena pro široký rozsah zkoušek cementů, kameniva, ocelí, betonů a výrobků, viz. Příloha k Osvědčení.

Zkušebnictví na závodech

Na každém výrobním závodě je zřízena závodová zkušebna – laboratoř, která je jak personálně tak přístrojově vybavena k provádění základních zkoušek vstupních materiálů pro výrobu čerstvého betonu, mezioperační a výstupní kontrolu jak betonu, tak výrobků. Pracovníci SZL odborně a metodicky řídí činnost pracovníků závodových zkušeben – laboratoří v souladu s požadavky konkrétních norem. Závodové zkušebny jsou dozorovány ze strany ASPK Brno pro dodávky na ŘSD, dále Inspekčním orgánem TZUS Teplice, TZUS Brno (posuzování shody) a pověřenými pracovníky SŽ pro dodávky železničních pražců.

Kontakt na Stavební zkušební laboratoř:

ŽPSV s.r.o., Stavební zkušební laboratoř
Veselská 911
687 24 Uherský Ostroh
Telefon vedoucí SZL: 572 430 681, 724 762 539
Fax: 572 430 670
E-mail: mosler@zpsv.cz