Zakázková výroba nástupištních dílců UMSTEIGER PLUS 20002024-06-17T06:30:17+02:00
Zakázková výroba nástupištních dílců UMSTEIGER PLUS 2000
Kolejové dopravní stavby

Zakázková výroba nástupištních dílců UMSTEIGER PLUS 2000

07 Čerčany

Zakázková výroba nástupištních dílců UMSTEIGER PLUS 2000
Obchodní značka
AZZ 500-19

Použití:

Konstrukční systém UMSTEIGER  PLUS 2000 je skeletový konstrukční systém určený pro nadzemní dopravní plochy, používaný přednostně jako nástupiště. Je koncipován pro normované dopravní zatížení 5 KNm-˛ pro pěší pohyb osob. Řešení pro speciální zatížení je možné a projektuje se individuálně pro každý případ. Skládá ze železobetonových nástupištních desek, podélných trámů a základů. Je koncipován pro použití u železnic na různých místech a za různých podmínek. Vyznačuje se obzvlášť vysokou flexibilitou. Nástupiště lze vybudovat jako ostrovní nebo vnější s výškou hrany 550 mm, 760 mm nebo 960 mm nad temenem kolejnice. Řazením jednotlivých polí v běžném rastru 7,50 m za sebou lze vytvořit libovolné délky nástupiště.
Tento nástupištní systém lze použít u železničních tratí do rychlosti 250 km/h. Šířku nástupiště lze volit mezi minimem 2,5 m až maximem 6,0 m u vnějších nástupišť nebo 12,0 m u ostrovních nástupišť. Výhody systému UMSTEIGER – PLUS 2000:
· konstrukce nástupiště je založena na základových blocích, které jsou součástí systému, čímž odpadá nutnost použití speciálních základů
· nástupištní systém je vhodný obzvláště v takových případech, kdy jsou koleje přilehlé k nástupišti silně frekventované, a je obtížné využít pro budování nástupiště výluky
· systém umožňuje díky svému konstrukčnímu uspořádání relativně snadnou přestavbu na jinou výšku nástupištní hrany nad temenem kolejnice
· v případě použití topného systému instalovaného do konstrukce nástupiště zcela odpadá nutnost jeho zimní údržby (použití topného systému je podmíněno uskutečněním provozního ověřování)
· konstrukce je vyrobena z prefabrikátů, jejichž použití umožňuje montáž nástupiště nezávislou na povětrnostních podmínkách a velkou variabilitu konstrukce podle požadavků odběratele
· nástupištní plochy jsou rovné, vylučují dodatečné sedání a zabraňují tvorbě kaluží
· použití prefabrikátů má za důsledek příznivou údržbu povrchu, bezespárové povrchy prefabrikátů zabraňují růstu plevele
· kabelové trasy lze pokládat a upravovat v prostoru pod nástupištními deskami ve speciálních kabelových žlabech, které jsou součástí systému; volná přístupnost ke všem kabelovým zařízením je možná bez omezení železničního provozu
· konstrukční systém nevyžaduje žádnou změnu příčného sklonu pláně (normální profil / normální štěrkové lože), stávající odvodňovací zařízení lze konstrukcí nástupiště překlenout
· systém garantuje bezproblémové odvodnění štěrkového lože i železničního spodku
· nástupištní systém umožňuje strojní čištění kolejového lože
· nástupištní systém umožňuje u nově budovaných nástupišť upuštění od záboru pozemků cizích vlastníků v sousedství dráhy
· využitím tohoto systému dojde k redukci celkové doby výstavby a omezení délky výluk koleje